Chứng chỉ tin học và kỹ năng sử dụng CNTT: Điều kiện cần để hội nhập quốc tế