Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung lên tiếng vụ cô giáo để 42 bạn tát 1 học sinh