Chủ tịch Hà Nội: Học sinh mầm non đến THCS nghỉ hết tháng 3 phòng COVID-19

Chủ tịch Hà Nội quyết định cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ học hết tháng 3.
Chủ tịch Hà Nội quyết định cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ học hết tháng 3.
Chủ tịch Hà Nội quyết định cho học sinh mầm non đến THCS nghỉ học hết tháng 3.
Lên top