Cho học sinh nghỉ Tết thêm hai ngày, Ban giám hiệu bị khiển trách

Trường Tiểu học Dương Nổ.
Trường Tiểu học Dương Nổ.