TP.Huế:

Cho giáo viên làm đề thi của học sinh để kiểm tra chất lượng?