Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cho chi sai gần 400 triệu đồng, hiệu trưởng chỉ… bị rút kinh nghiệm