Chỉ bắt buộc 6 tác phẩm: Sứ mệnh của văn học chưa trọn vẹn