“Chấp nhận hồ sơ ảo để giảm thiểu rủi ro cho thí sinh!”