Chân dung người công dân mới của dự án 80 triệu đô sẽ như thế nào?