Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách trong nhà trường