“Bút phê” vào thông báo thu bảo hiểm, phụ huynh chưa lường hết hậu quả