Bước vào năm học mới 2016-2017: Nghiêm cấm lạm thu