Bộ tài liệu “Giáo dục nếp sống thanh lịch - văn minh” đạt 9,7 điểm