Bộ GDĐT ra mắt Cổng thông tin việc làm sinh viên

Nghi thức kích hoạt Cổng thông tin việc làm, chính thức chuyển giao kết quả
dự án cho Bộ GDĐT. Ảnh: Bộ GDĐT
Nghi thức kích hoạt Cổng thông tin việc làm, chính thức chuyển giao kết quả dự án cho Bộ GDĐT. Ảnh: Bộ GDĐT
Nghi thức kích hoạt Cổng thông tin việc làm, chính thức chuyển giao kết quả dự án cho Bộ GDĐT. Ảnh: Bộ GDĐT
Lên top