Bộ GDĐT đề nghị tỉnh Long An bảo vệ uy tín, danh dự nhà giáo