Bộ GDĐT công bố danh mục SGK lớp 2, lớp 6 của chương trình GDPT mới

Sau khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với học sinh lớp 1, từ năm học 2021-2022, Bộ GDĐT tiếp tục triển khai chương trình với học sinh lớp 2.
Sau khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với học sinh lớp 1, từ năm học 2021-2022, Bộ GDĐT tiếp tục triển khai chương trình với học sinh lớp 2.
Sau khi triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới với học sinh lớp 1, từ năm học 2021-2022, Bộ GDĐT tiếp tục triển khai chương trình với học sinh lớp 2.
Lên top