Bộ GDĐT chính thức khẳng định thông tin có thực về trường quốc tế "ma"