Bộ GDĐT chỉ rõ những tồn tại cần chấn chỉnh trong phát hành sách giáo khoa