Bỏ biên chế, đụng chạm nếp suy nghĩ “ăn vào máu” của người Việt

Muốn thực hiện chế độ hợp đồng giảng dạy phải thực hiện sự đổi mới đồng bộ các luật lệ, quy định. (Ảnh: HN)
Muốn thực hiện chế độ hợp đồng giảng dạy phải thực hiện sự đổi mới đồng bộ các luật lệ, quy định. (Ảnh: HN)
Muốn thực hiện chế độ hợp đồng giảng dạy phải thực hiện sự đổi mới đồng bộ các luật lệ, quy định. (Ảnh: HN)