Bất ngờ với đánh giá mô hình VNEN của Ngân hàng Thế giới

Học sinh tham gia học tập theo mô hình VNEN. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh tham gia học tập theo mô hình VNEN. Ảnh: Huyên Nguyễn