Bằng đại học không xếp khá-giỏi, chính quy-tại chức: Lo cào bằng chất lượng

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến việc sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức, xếp loại tốt nghiệp trên bằng tốt nghiệp đại học. Ảnh: HN
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến việc sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức, xếp loại tốt nghiệp trên bằng tốt nghiệp đại học. Ảnh: HN
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến việc sẽ bỏ phân loại chính quy hay tại chức, xếp loại tốt nghiệp trên bằng tốt nghiệp đại học. Ảnh: HN
Lên top