Ấn tượng bảng thành tích của Phạm Thị Thảo Anh - thủ khoa đầu ra Đại học Văn hóa Hà Nội

Phạm Thị Thảo Anh - thủ khoa đầu ra của Đại học Văn hóa năm 2018.
Phạm Thị Thảo Anh - thủ khoa đầu ra của Đại học Văn hóa năm 2018.
Phạm Thị Thảo Anh - thủ khoa đầu ra của Đại học Văn hóa năm 2018.
Lên top