419 đề tài tham gia Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2019

Các Hội đồng đang chấm sơ khảo giải thưởng.
Các Hội đồng đang chấm sơ khảo giải thưởng.
Các Hội đồng đang chấm sơ khảo giải thưởng.
Lên top