18 điểm trở lên mới được nộp hồ sơ xét tuyển vào Đại học Y Hải Phòng