16 ngành học tuyển sinh "biến mất': Học viên Báo chí và Tuyên truyền đính chính thông tin