Ưng Hoàng Phúc, Thu Thủy đính chính về mối quan hệ “MV giả, tình thật”