Tình trạng sức khỏe của Phi Thanh Vân sau khi đột quỵ