Thanh Duy xin lỗi về hành động vô duyên với Hằng Bing Boong lúc cao hứng