Tan chảy với màn tỏ tình của cụ ông 78 tuổi trong Tiếng hát mãi xanh