Tác giả kịch bản Táo quân 2018 phủ nhận việc miệt thị cộng đồng LGBT