Sau 5 năm "cắp tráp" hầu tòa, Britney Spears thua kiện