Quang Linh “xúi giục” Phương Liên, bắt tay cảm ơn “anh Ba” Ngọc Sơn