Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Phương Thanh xuống tóc để cầu sức khỏe cho Minh Thuận