Phương Thanh xuống tóc để cầu sức khỏe cho Minh Thuận