Phạm Hương, Khánh Ngân quyết giành Nam vương Văn Sơn cùng Mai Ngô