Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên đọ phong cách trong hậu trường The Face