Người đẹp Thúy Diễm đã “nếm mùi đời” theo kiểu gì?