Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nghệ sĩ Việt nghẹn lòng viết lời từ biệt Minh Thuận