Nghệ sĩ Việt nghẹn lòng viết lời từ biệt Minh Thuận