Nghệ sĩ Nhật khẳng định Vũ Cát Tường không đạo nhạc