Nathan Lee “chơi sang” mua xe 3 tỉ đồng để chạy show