Không phải là Minh Thuận, lý do thực sự khiến Phương Thanh xuống tóc là gì?