Không nên tranh cãi về vấn đề đồng tính trong chương trình Táo quân

Hình ảnh "nữ tính" của Bắc Đẩu trong Táo quân.
Hình ảnh "nữ tính" của Bắc Đẩu trong Táo quân.
Hình ảnh "nữ tính" của Bắc Đẩu trong Táo quân.