Khánh Ly chỉ có một, Lệ Quyên cũng chỉ có một!

Lệ Quyên.
Lệ Quyên.