Khắc Việt trải lòng về cuộc sống khó khăn trong quá khứ