Janny Thủy Trần hội ngộ Châu Đăng Khoa, Nguyễn Hồng Thuận

Janny Thủy Trần và các đồng nghiệp. Ảnh: T.T
Janny Thủy Trần và các đồng nghiệp. Ảnh: T.T
Janny Thủy Trần và các đồng nghiệp. Ảnh: T.T