Giảm 30 cân, Tố Tố lên ngôi Bước nhảy ngàn cân 2016