Đức Hải bị đồng nghiệp ghét vì khoe khoang, chảnh chọe