Đàm Vĩnh Hưng khó hiểu về cách làm việc của MTV Việt Nam