Đàm Vĩnh Hưng: Giữa tôi và Dương Triệu Vũ không có tình yêu