Cuộc sống 2 Nhĩ Khang "Hoàn Châu cách cách": Người ở ẩn, người viên mãn

2 Nhĩ Khang trong các phiên bản "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
2 Nhĩ Khang trong các phiên bản "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
2 Nhĩ Khang trong các phiên bản "Hoàn Châu cách cách". Ảnh: Xinhua.
Lên top