Cuộc hội ngộ bất ngờ của Lilly Nguyễn, Phí Phương Anh và Mai Ngô